F4FLIGA LOGO na www kopia

            

             1 LIGA                                                                                         2 LIGA
                   sex50      KS POLKOLOR50      OLI50      parszywa50      JZG50      DrinkTeam 50      powiew50      stara50                                fcmlyn 50      MM50          raptor50      SUUS50      LM 50      DrinkTeam 50      ARMAGEDON 50      ZKS OLSZA 50

Piaseczno – 01 luty 2019

paragrafRegulamin rozgrywek

AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ

„F4FLiga"

Sezon 2019

 

 

 • Rozdział I

  ORGANIZATOR, ZASADY OGÓLNE

  §1. Organizator

  1. Organizatorem rozgrywek Piaseczyńskiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej jest Stowarzyszenie Amatorskich Lig Piłki Nożnej

  „FOOTBALL for FUN" , zwane dalej Organizator.

  2. Za organizację rozgrywek w tym:

  a) Prowadzenie zapisów:

  b) Ustalanie wysokości opłat za udział;

  c) Podział drużyn na ligi;

  d) Ustalanie terminarza;

  e) Wymierzanie kar

  odpowiada Zarząd Organizatora.

   

  §2. Zasady ogólne

  1. Rozgrywki są przeznaczone dla sympatyków piłki nożnej.

  2. Celem nadrzędnym rozgrywek jest popularyzacja i rozwój amatorskiej piłki nożnej oraz propagowanie idei i postaw Fair Play.

  3. W rozgrywkach mogą wziąć udział drużyny zgłoszone i reprezentujące osoby prawne oraz osoby fizyczne.

  4. Drużyna przystępująca do rozgrywek powinna liczyć nie mniej niż dziesięciu i nie więcej niż dwudziestu zawodników, zgłoszonych do udziału w rozgrywkach.

  5. W rozgrywkach mogą brać udział tylko i wyłącznie zawodnicy o statusie amatora.

  6. Amator to osba która:

  a. nie jest czynnnym zawodnikiem występującym w którejkolwiek klasie rozgrywkowej PZPN.

  Z wyłączeniem rozgrywek:

  - OLD BOY.

  - szóstek/siodemek

         b. nie rozegrała żadnego spotkania w którejkolwiek klasie rozgrywkowej PZPN w trakcie trwania sezonu rozgrywkowego F4FLIGA .

 • Rozdział II

  PRZYSTĄPIENIE DO ROZGRYWEK

  §1. Zasady przystąpienia do rozgrywek

  1. W celu zgłoszenia drużyny do rozgrywek należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej zamieszczony na stronie www.f4fliga.pl oraz wydrukować listę zgłoszonych zawodników.

  2. Wydrukowaną listę zawodników wraz z ich podpisem osoby zgłaszającej należy dostarczyć Organizatorowi.

  3. Zgłaszający jest zobowiązany do dostarczenia Organizatorowi prawidłowo wypełnionej listy zawodników drużyny na obowiązującym formularzu, w terminie siedmiu dni od daty złożenia formularza zgłoszeniowego. W przypadku niespełnienia powyższego warunku lub przekroczeniu terminu Organizator ma prawo nie dopuścić drużyny Zgłaszającego do rozgrywek. Nie zwalnia to Zgłaszającego z obowiązku uregulowania należności za rozgrywki.

  4. Złożenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zgłaszającą (prawną lub fizyczną) zobowiązania przestrzegania niniejszego regulaminu, wszelkich regulaminów obowiązujących na obiektach sportowych na których odbywają się rozgrywki oraz uregulowania należności za rozgrywki.

  5. Zgłoszona drużyna musi posiadać: nazwę, kapitana wskazanego na formularzu listy zawodników drużyny oraz komplet jednolitych strojów (a przynajmniej koszulki) z niepowtarzającą się numeracją. Każdy z zawodników musi posiadać przypisany numer, którego nie może zmienić w trakcie trwania rozgrywek bez uzasadnionej przyczyny zaakceptowanej przez Organizatora.

  6. Kapitan drużyny jest jej reprezentantem i odpowiada za:

  a. Kontakt z Organizatorem w sprawach dotyczących jego drużyny;

  b. Zgłasza przystąpienie i wycofanie drużyny z rozgrywek;

  c. Zachowanie się zawodników jego drużyny przed, podczas jak i po meczu;

  d. Niedopuszczenie do gry zawodników w swojej drużynie, którzy są nie uprawnieni do udziału w rozgrywkach;

  e. Przestrzeganie niniejszego regulaminu;

  7. Nazwa Drużyny nie może zawierać obraźliwych słów i wyrażeń. Organizator może zażądać zmiany nazwy Drużyny, gdy uzna ją za niestosowną.

  8. Od zawodników nie pełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda prawnego opiekuna na udział w rozgrywkach, na formularzu zamieszczonym na stronie Organizatora.

  9. Za kibiców danej drużyny odpowiadają jej zawodnicy i kapitan. Jeżeli sympatycy danej drużyny zakłócają spokój rozgrywek, organizator ma prawo poprosić kapitana drużyny o podjęcie stosownych czynności. W skrajnych przypadkach Organizator ma prawo wykluczyć z rozgrywek drużynę, której kibice zakłócają spokój i uniemożliwiają przeprowadzenie rozgrywek.

  §2 Opłata za przystąpienie do rozgrywek

  1. Wysokość opłaty za rozgrywki jest określona w karcie zgłoszeniowej.

  2. Zgłaszający jest zobowiązany do uregulowania pełnej opłaty za dany sezon rozgrywkowy najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek.

  3. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Organizator ma prawo nie dopuścić drużyny Zgłaszającego do rozgrywek.

 • Rozdział III

  ORGANIZACJA I PRZEBIEG ROZGRYWEK

  §1. Organizacja rozgrywek

  1. Rozgrywki są podzielone na dwie równorzędne rundy: wiosenną (zasadniczą) i jesienną (finałową).

  2. System rozgrywek uzależniony jest od liczby drużyn zgłoszonych do danego sezonu i będzie ogłoszony przed jego rozpoczęciem.

  3. Zgłoszone zespoły rozgrywaja spotkania w dwóch grupach rozgrywkowych tj: 1 Liga i 2 Liga.

  4. Awanse i spadki:

  1 Liga: zespoły z miejsc 7,8 po rundzie rewanżowej spadają do 2 Ligi ;

  2 Liga: zespoły z miejsc 1,2 po rundzie rewanżowej awansują do 1 Ligi

  5. Drużyny z 1 Ligi walczą o mistrzostwo rozgrywek.

  6. W każdej rundzie drużyny grają każda z każdą, jedno spotkanie, zdobywając punkty do tabeli.

  7. Czas trwania jednego spotkania: dwa razy po dwadzieścia pięć minut (2x25) z pięciominutową przerwą.

  8. W trakcie całych rozgrywek spotkania będą punktowane w następujący sposób:

  a) za zwycięstwo w spotkaniu 3 punkty,

  b) za remis 1 punkt,

  c) za przegraną 0 punktów.

  d) za walkower 3 punkty dla drużyny przeciwnej

  9. Walkower można otrzymać za:

  a) nie stawienie się drużyny na mecz w terminie wyznaczonym przez Organizatora;

  b) grę nieuprawnionego zawodnika;

  c) przerwanie meczu z powodu kar lub nieoczekiwanych zajść.

  d) brak wymaganej regulaminem ilości zawodników do rozpoczęcia spotkania po upływie 10 minut od ustalonej daty i godziny meczu

  e) brak dopełnienia formalności zgłoszenia drużyny do poszczególnych rund rozgrywek : lista zawodników + wymagane opłaty

  10. Walkower o którym mowa w pkt.9c oznacza przyznanie wyniku 0:3, chyba że wynik meczu w momencie przerwania spotkania był bardziej korzystny dla drużyny wygrywającej . W tym wypadku zostaje zachowany wynik z chwili przerwania spotkania.

  11. Walkower o którym mowa w pkt. 9b oznacza zweryfikowanie wszystkich spotkań w których uczestniczył zawodnik nieuprawniony i przyznanie wyniku 0:3 drużynie przeciwnej z uwzględnieniem :

  a) zweryfikowanie meczu po jego rozegraniu jako walkower nie może spowodować straty dla drużyny niekaranej

  b) w rozegranych meczach które zostały zweryfikowane później jako walkowery, kary minutowe, kartki, strzelcy bramek, asysty, drużyn które nie zostały ukarane, nie są unieważniane.

  c) drużynie ukaranej walkowerem unieważnia się tylko zdobyte bramki i asysty, kartki i kary minutowe pozostają ważne.

  12. O kolejności miejsc we wszystkich Ligach decyduje ilość zdobytych punktów, przy równej ilości punktów, bilans bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi drużynami, gdy drużyn z równą ilością punktów jest więcej niż dwie o miejscu decyduje tzw. mała tabela uwzględniająca wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

  13. W przypadku remisu decyduje różnica bramek, następnie ilość zdobytych bramek i w końcu dodatkowe spotkanie.

  14. Za zajęcie czołowych lokat w poszczególnych ligach organizator przyznaje wyłącznie nagrody rzeczowe.

  15. Drużyna, która w 1 Lidze zajmie pierwsze miejsce w tabeli na koniec rozgrywek, zdobywa mistrzostwo rozgrywek oraz nagrodę.

  16. Drużyny, które w 1 Lidze zajmą drugie i trzecie miejsce na koniec rozgrywek, zdobywają odpowiednio I i II vice mistrzostwo rozgrywek oraz nagrodę.

  17. Organizator rozgrywek zapewnia sobie możliwość zmiany obiektu rozgrywania ligi na boiska o podobnych wymiarach, bez prawa roszczeń drużyn przystępujących do ligi.

  18. Organizator ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu danej drużyny z rozgrywek w przypadku:

  a) braku przewidzianej regulaminem wpłaty;

  b) wybitnie niesportowego zachowania się zawodników i osób związanych z drużyną przed, w czasie lub po meczu;

  c) notorycznego łamania postanowień niniejszego regulaminu;

  d) trzykrotnego niestawienia się na spotkanie.

  19. W przypadku wycofania drużyny z rozgrywek osoba do tego uprawniona powinna powiadomić o tym fakcie Organizatora.

  20. Drużynom, które zostały wykluczone lub wycofały się z rozgrywek nie przysługuje zwrot wniesionej wcześniej opłaty.

  21. W przypadku wykluczenia lub wycofania się drużyny, organizator ma prawo zastąpić ją innym zespołem będącym na liście rezerwowej.

  22. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających w lidze dla celów marketingowych.

  23. Każdy zawodnik zgłoszony do rozgrywek zobowiązany jest do posiadania na zawodach dokumentu tożsamości i/lub karty zawodnika oraz okazania go na wezwanie Organizatora lub sędziego zawodów:

  a) W przypadku nie okazania dokumentu tożsamości zawodnik traktowany jest jako nieuprawniony do gry i nie może brać udziału w spotkaniu;

  b) Organizator względnie sędzia zawodów ma prawo do sprawdzenia tożsamości zawodników występujących w danym meczu przed jego rozpoczęciem, w trakcie przerwy i po zakończonym spotkaniu;

  c) Drużyna przeciwna powinna zgłosić chęć sprawdzenia tożsamości zawodników rywali do Organizatora lub sędziego przed meczem lub w trakcie jego trwania za pośrednictwem kapitana. Wszelkie prośby co do sprawdzenia tożsamości zawodników drużyny przeciwnej zgłoszone po zakończonym spotkaniu nie będą przyjmowane;

  d) Sprawdzana drużyna powinna dostarczyć dowody tożsamości lub karty zawodnika, zawodników występujących w danym meczu najpóźniej 15 minut po zakończeniu spotkania. Sprawdzenie dokumentów przebiega pod opieką Organizatora lub sędziego i w obecności obu kapitanów drużyn.

   

  §2. Terminarz rozgrywek

  1. Terminy i miejsca wszystkich spotkań w ramach rozgrywek wyznacza organizator.

  2. Obowiązujący terminarz zawierający terminy i miejsca wszystkich spotkań w ramach rozgrywek znajduje się w trakcie ich trwania na stronie internetowej organizatora www.f4fliga.pl. i/lub na profilu Facebook.

  3. Przed rozpoczęciem rozgrywek ustalony zostaje przez organizatora tzw. ślepy terminarz, który zawiera daty kolejek i godziny poszczególnych spotkań. Następnie w wyniku losowania drużyny zostają przypisane do poszczególnych terminów. Losowanie jest jawne, obowiązek udziału w losowaniu mają kapitanowie drużyn lub ich zastępcy.

  4. W przypadku nieobecności przedstawiciela danej drużyny w trakcie losowania, Organizatorowi przysługuje prawo wyznaczenia terminu spotkania zgodnie z wynikiem losowania.

  5. Od chwili rozlosowania terminarza, w trakcie całych rozgrywek nie istnieje możliwość przekładania spotkań i jakichkolwiek zmian w terminarzu. Wyjątek stanowi następująca sytuacja: drużyna, która chce zmienić termin spotkania, musi bezwzględnie:

  a. Uzyskać zgodę drużyny przeciwnej.

  b. Znaleźć dogodny termin i uzyskać zgodę na zamianę pary drużyn, których spotkanie jest wyznaczone na ten termin;

  6. Wszystkie zgody na zamiany, muszą być dostarczone Organizatorowi w formie pisemnej lub elektronicznej celem uzyskania jego akceptacji, nie później niż pięć dni przed terminem planowanej zamiany pod rygorem nieważności. Zamiana może dotyczyć tylko i wyłącznie terminów (godzin) w ramach tej samej kolejki. Brak zgody choćby jednej z drużyn lub przekroczenie wymaganego terminu zgłoszenia automatycznie wyklucza możliwość jakichkolwiek zmian.

   

  §3. Przebieg rozgrywek

  1. Jeśli któraś z drużyn nie stawiła się do rozegrania meczu, sędzia po upływie 5 min. od ustalonej godziny rozpoczęcia spotkania odgwizduje walkower na korzyść drużyny przeciwnej.

  2. Drużyna, która nie przystąpiła do spotkania jest automatycznie karana, karą finansową w wysokości 150,- PLN (sto pięćdziesiąt złotych)

  3. Przed każdym spotkaniem kapitanowie lub zastępcy kapitanów obu drużyn powinni sprawdzić poprawność danych zawartych w protokole meczowym, uzupełnić go jeśli zaistnieje taka potrzeba (wpisanie numeru zawodnika, poprawienie imienia itp.) oraz podpisać. Możliwe jest dopisanie zawodników spóźnionych na spotkanie nie później niż do rozpoczęcia drugiej połowy spotkania.

  4. Po meczu kapitanowie drużyn powinni zapoznać się z protokołem, aby uzyskać informację o końcowym wyniku, strzelcach bramek oraz o kartkach pokazanych przez sędziego.

  5. W trakcie trwania spotkania: zawodnicy rezerwowi grających drużyn oraz zawodnicy odbywający kary czasowe przebywają wyłącznie w strefie wskazanej przez Organizatora.

  6. W wyznaczonej przez Organizatora strefie w trakcie trwania spotkania mogą przebywać wyłącznie:

  a) Przedstawiciele organizatora

  b) Dziennikarze

  c) Zgłoszeni do rozgrywek zawodnicy obu drużyn rozgrywających aktualnie zawody.

  7. Zawodnik nieuprawniony oraz nieposiadający przy sobie dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub karty zawodnika Ligi dostarczonej przez Organizatora nie może uczestniczyć w zawodach.

  8. Zawodnik po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających nie może uczestniczyć w zawodach. Zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków zmieniających świadomość przed, w trakcie i po zawodach na terenie obiektów gdzie rozgrywane są zawody.

  9. W spornych sytuacjach o których mowa w pkt. 8 niniejszego paragrafu, zastrzega się sędziemu spotkania, prawo podjęcia ostatecznej decyzji o ewentualnym wykluczeniu zawodnika z udziału w spotkaniu.

  10. Osoby nietrzeźwe, zachowujące się nie sportowo, mają zakaz wstępu na miejsce rozgrywania zawodów.

  11. W trakcie trwania poszczególnych rund rozgrywek nie można zmieniać ani uzupełniać listy uczestników drużyny, chyba, że: dostarczona przed rozpoczęciem rozgrywek lista nie zawierała pełnego spisu dwudziestu zawodników. W takim wypadku należy poinformować o tym Organizatora w formie pisemnej lub elektronicznej, nie później niż pięć dni przed najbliższym terminem spotkania rozgrywanym przez zainteresowaną drużynę . W uzasadnionych wypadkach, na wniosek Zgłaszającego Organizator może wyrazić zgodę na dopisanie zawodnika do pełnej listy uczestników drużyn w miejsce zawodnika trwale wykluczonego z gry (np. kontuzja, wyjazd). Niniejszy punkt nie ma zastosowania w trzech ostatnich kolejkach spotkań każdej z rund rozgrywek – obowiązuje wówczas całkowity zakaz zmian i uzupełnień listy uczestników.

  12. Dopisanie nowego zawodnika do listy jest możliwe tylko wówczas, gdy nie grał on i nie był wpisany na listę innej drużyny.

  13. Nowy Zawodnik może wziąć udział w rozgrywkach dopiero po kolejce absencji od momentu dopisania do listy drużyny.

  14. Absencja nie obowiązuje w przypadku zgłoszenia nowego zawodnika w trakcie przerwy w rozgrywkach.

  15. W przypadku rozwiązania lub wycofania się drużyny z rozgrywek, zawodnik który w niej występował może dołączyć do innej drużyny. Wymagana jest jednak jego absencja podczas jednej kolejeki od momentu pisemnego zgłoszenia organizatorowi chęci zmiany drużyny. Absencja nie obowiązuje w przypadku wycofania się drużyny w trakcie przerwy w rozgrywkach.

  16. Udział w meczu nieuprawnionego do gry zawodnika skutkuje automatycznie przyznaniem walkowera dla drużyny przeciwnej.

  17. W przypadku gry zawodnika w innej drużynie, niż wskazuje złożona lista zawodników danej drużyny, Organizator nakłada na zawodnika dodatkową karę odsunięcia od 3 spotkań macierzystej drużyny ,a drużyna w której chciał rozegrać spotkanie nie zgodnie z deklaracją ponosi karę finansową w wysokości 100 pln.

  18. Zawodnicy mogą występować tylko w jednej drużynie w trakcie trwania rundy.

  19. W trakcie trwania rozgrywek prowadzone będą klasyfikacje indywidualne, odpowiednio dla każdej Ligi:

  a) Najlepszy strzelec sezonu

  b) Najlepszy Asystent sezonu

  c) Zawodnik sezonu

  d) Najlepszy bramkarz sezonu

  20. Zasady prowadzenia klasyfikacji wymienionych w punkcie 19 będą podane do wiadomości na stronie internetowej Organizatora najpóźniej w dniu rozpoczęcia rozgrywek.

  21. Wszelkie uwagi i protesty związane zwłaszcza z nieprawidłowościami organizacyjnymi oraz związanymi z sędziowaniem należy umieścić na protokole meczowym oraz w formie elektronicznej przesłać na adres protest.@f4fliga.pl.

  22. W wypadku wyjątkowej sytuacji braku sędziów "zawodowych" organizator ma prawo wyznaczyć do sędziowania inne osoby.

   

 • Rozdział IV

  PRZEPISY GRY

  §1. Przepisy gry

  1. Zespoły występują w składach siedmioosobowych (sześciu w polu i bramkarz).

  2. Zawody nie mogą być rozpoczęte, jeśli choć jedna z drużyn ma w swoim składzie mniej niż 6 zawodników.

  3. Drużyna ma obowiązek posiadać jednolite koszulki z numerami na plecach - w wypadku braku numeru na koszulce danego zawodnika, sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika do gry.

  4. W przypadku gdy obie drużyny posiadają koszulki w tych samych kolorach, obowiązek ubrania znaczników spoczywa na drużynie będącej gospodarzem tego meczu (wymienionej w sprawozdaniu meczowym na pierwszym miejscu). Organizator zastrzega sobie jednak możliwość nałożenia tego obowiązku na drugą drużynę biorąc pod uwagę jej liczebność oraz kompletność ich strojów.

  5. Zabroniona jest gra w obuwiu z wkręcanymi kołkami.

  6. W trakcie trwania spotkania zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu innych graczy, zwłaszcza biżuterii i zegarków.

  7. Strój bramkarza musi w sposób wyraźny odróżniać się kolorystycznie od strojów pozostałych zawodników drużyny

  8. Sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika do gry, który nie przestrzega zasad określonych w punktach 5 i 6 niniejszego paragrafu.

  9. Podczas meczu tylko kapitan drużyny ma prawo rozmowy z sędzią, w związku z podjętymi przez niego decyzjami.

  10. W czasie rozgrywek obowiązują przepisy PZPN z niżej wymienionymi wyjątkami:

  a) Wymiarów boiska i bramek.

  b) Obowiązuje zakaz grania wślizgiem.

  c) Nie obowiązuje przepis o spalonym.

  d) Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów od linii bramkowej.

  e) Rzut od bramki wykonuje się w obrębie pola bramkowego określonego przez linie bramkowe.

  f) Przy rzucie wolnym odległość zawodnika z drużyny przeciwnej od piłki wynosi 6 metrów.

  11. Każda drużyna podczas meczu może dokonać nieograniczonej liczby zmian. Zmiany nie wymagają przerwy w grze. Zmiana może zostać dokonana tylko w strefie wyznaczonej przez organizatora. Zawodnik wchodzący może pojawić się na boisku tylko wtedy gdy zawodnik schodzący opuścił już pole gry.

  12. W sytuacji gdy zmiana zostanie przeprowadzona nieprawidłowo, sędzia przerywa mecz, zawodnik wchodzący zostaje ukarany żółtą kartką i pięciominutową karą. Gra wznawiana jest rzutem wolnym z miejsca gdzie była piłka w momencie przerwania gry.

  13. W przypadku gdy zawodnik rezerwowy z premedytacją przerywa akcję rywali karany jest czerwoną kartką, a drużyna pięciominutową karą. Karę minutową odbywa wyznaczony przez kapitana grający zawodnik z pola.

  14. Zmiana bramkarza musi zostać zgłoszona sędziemu i jest możliwa tylko podczas przerwy w grze.

   

  §2. Kary

  1. Za naruszenia przepisów gry, zasad związanych z przebiegiem rozgrywek i nie sportowe zachowanie zawodnicy będą karani.

  2. Interpretacja kary za faule i nie sportowe zachowanie zawodników w trakcie spotkania zależeć będzie od prowadzącego spotkanie sędziego, od jego decyzji nie ma odwołań.

  3. Protesty dotyczące rozegranego meczu mogą być złożone przez kierownika drużyny w ciągu 24 godzin od zakończenia spotkania na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Protesty zgłoszone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

  4. W przypadku wycofania się lub wykluczenia drużyny z rozgrywek, która nie rozegrała przynajmniej połowy meczów, mecze dotychczas rozegrane uważa się za nieodbyte. W sytuacji kiedy z rozgrywek wycofa się drużyna, która rozegrała przynajmniej połowę spotkań, mecze rozegrane zostają zachowane, natomiast pozostałe weryfikowane są jako walkowery.

  5. Ustala się następujące kary indywidualne w trakcie spotkania:

  a) Kara czasowego usunięcia z boiska w trakcie spotkania – 2 minuty

  b) Kara czasowego usunięcia z boiska w trakcie spotkania – 5 minut

  c) Kara czasowego usunięcia z boiska w trakcie spotkania – 10 minut

  d) Żółta kartka i kara czasowego usunięcia z boiska w trakcie spotkania – 5 minut

  e) Czerwona kartka i usunięcie z boiska do końca spotkania

  6. Kary indywidualne wymierzone w trakcie spotkania nie mogą się powtarzać.

  7. W wypadku karania tego samego zawodnika w trakcie jednego spotkania, każda kolejna kara musi być wyższa od poprzedniej zgodnie z wyszczególnieniem w punkcie 3

  8. Zawodnik ukarany, odbywa karę do końca jej trwania, bez względu na zmiany wyniku spotkania.

  9. Organizator zastrzega sobie prawo do nałożenia kar na podstawie zapisu nagrania z danego spotkania.

  10. Ustala się następujące kary dyscyplinarne w trakcie trwania rozgrywek:

  a) Za każdą minutę czasowego usunięcia z boiska w trakcie spotkania kara finansowa w wysokości 2 PLN (dwa złote)

  b) Jedna żółta kartka – kara finansowa w wysokości 25,- PLN (dwadzieścia pięć złotych)

  c) Dwie żółte kartki w jednym spotkaniu – odsunięcie od jednego spotkania i kara finansowa w wysokości 50,- PLN (pięćdziesiąt złotych)

  d) Czerwona kartka – odsunięcie od jednego spotkania i kara finansowa w wysokości 100,- PLN (sto złotych)

  e) Każda kolejna czerwona kartka – odsunięcie od trzech spotkań i kara finansowa w wysokości 200,- PLN (dwieście złotych)

  f) Za spożywanie alkoholu w trakcie zawodów, niezależnie czy zawodnik gra w danym dniu czy tylko kibicuje: za 1 razem odsunięcie od 2 spotkań i kara finansowa 100,- PLN (sto złotych), za 2 razem odsunięcie od 4 spotkań i kara finansowa 300,- PLN (trzysta złotych), za 3 razem wykluczenie z rozgrywek.

  g) Za uderzenie sędziego wykluczenie z rozgrywek i kara finansowa 500,- PLN (pięćset złotych).

  h) Za uderzenie zawodnika którejkolwiek z drużyn, lub jakiejkolwiek osoby na terenie i w trakcie trwania rozgrywek kary jak w podpunkcie g.

  i) Za wtargnięcie na boisko, przebywanie w strefach lub poza strefami wskazanymi przez Organizatora, wznoszenie wulgarnych okrzyków (szczególnie w obecności osób nieletnich) kara finansowa w wysokości 50,- PLN. (pięćdziesiąt złotych)

  j) Za zachowania wybitnie nie sportowe Organizator może wyznaczyć inne kary włącznie z usunięciem zawodnika lub drużyny.

  k) W przypadku braku możliwości wyegzekwowanie kary finansowej od ukaranego zawodnika, uiszczenie kary finansowej przechodzi na drużynę.

  Kary sumują się, od decyzji o przyznaniu kar wyszczególnionych w podpunktach od f do j powyższego punktu regulaminu przysługuje pisemne odwołanie Organizatora.

  11. Za uderzenie, przyjmuje się umyślne:

  a) kopnięcie nogą

  b) uderzenie ręką

  c) oplucie

  d) pchnięcie

  e) szarpanie

  oraz inną formę przemocy fizycznej lub jej wyraźny zamiar.

  12. Wszystkie drużyny zobowiązane są do zachowania czystości i porządku na terenie obiektu, na którym rozgrywane są mecze. Nie przestrzeganie tego punktu skutkuje karą w wysokości 250zł.

  13. Za spowodowanie szkód materialnych na terenie obiektu, na którym rozgrywane są mecze drużyna odpowiada materialnie do wysokości powstałej szkody w/g wskazania właściciela obiektu. Dodatkowo na zespół zostanie nałożona kara w wysokości 500 zł.

  14. Ukarany zawodnik lub drużyna nie będą dopuszczeni do rozgrywek do czasu uregulowania kary finansowej przewidzianej za dane wykroczenie. Brak wpłaty przed kolejnym spotkaniem ukaranej drużyny, skutkuje przyznaniem walkowera drużynie przeciwnej.

  15. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmniejszenia kary lub jej części, jeśli uzna to za zasadne.

 • Rozdział V

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  §1. Odpowiedzialność Organizatora

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.

  2. W ramach opłaty wpisowej każdy ze zgłoszonych zawodników jest objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

  3. Zaleca się, by zawodnicy biorący udział w rozgrywkach poddali się badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia.

  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek.

  5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie sezonu.

  6. W spornych kwestiach nie objętych w/w regulaminem decyduje/rozstrzyga Organizator.

WSPIERA NAS

PARTNERZY TECHNICZNI                                   PARTNERZY                                    
gosir           OLIKO           wsw                               LM           baner legia com biale tlo4           krow pol 1            
                          PARTNER MEDIALNY
                                        przegladpiaseczynski logo2                                                    

PUCHAR LIGI SEX PISTOLS 2017            pucharPISTOLS 2017      puchar Parszywa12 kopia     pucharGOLDER